Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Przemyślu

 

 

 

      OGŁOSZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNE

w sprawie wyborów delegatów na Zjazd Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

 

 

                       

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że w wyniku przeprowadzenia ponownych wyborów na delegata na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu

w okręgu wyborczym Nr 23 Tarnobrzeg Grodzki wybrany został lek. wet. Piotr Rucki.

 

Wobec przeprowadzonej uprzednio II tury wyborów w powiatach Brzozów, Lesko i Lubaczów oraz ponownych wyborów w okręgu wyborczym Tarnobrzeg Grodzki Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

ogłasza ostateczną listę delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu

lista delegatów

    Przemyśl, dnia 23 listopada 2021 r. 


 

 

 

      OGŁOSZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNE

w sprawie wyborów delegatów na Zjazd Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

 

                       

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że w wyniku przeprowadzenia II tury wyborów w rejonach wyborczych: Brzozów, Lesko, Lubaczów, delegatami na Zjazd zostali wybrani :

 • rejon wyborczy nr 1 - Brzozów: Marta Błaż-Półchłopek
 • rejon wyborczy nr 8 - Lesko: Jacek Bechta, Elżbieta Źrebiec
 • rejon wyborczy nr 10 - Lubaczów: Marek Stanisławczuk

Ponadto Komisja informuje, że po przeprowadzeniu II ostatecznego terminu wyborów na delegatów w rejonach wyborczych, w których frekwencja była niższa niż 50% tj: Dębca, Jarosław, Jasło, Rzeszów Grodzki, frekwencja ponownie była niższa niż 50% uprawnionych do głosowania. Wobec powyższego w rejonach tych nie dokonano wyboru delegatów.

                                                                                                                                                  Przemyśl, dnia 29 października 2021 r. 


 

 

 

      KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej po rozpatrzeniu protestu wyborczego z dnia 2 października 2021 r. podjęła Uchwałę Nr 498/V/10/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego, w wyborach na delegatów na Zjazd Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

 

 1. Na podstawie § 19 w związku z § 12 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 80/2021/VII z 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów  i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna unieważnia wynik wyborów w rejonie wyborczym Tarnobrzeg Grodzki ze względu na kandydowanie osoby nie wykonującej zawodu na terenie rejonu wyborczego Tarnobrzeg Grodzki oraz zarządza ponowne przeprowadzenie wyborów. Koleżanki i Koledzy z rejonu wyborczego Tarnobrzeg Grodzki otrzymają za pośrednictwem poczty przesyłki zawierające dokumenty w celu  ponownego zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii VIII kadencji. 

           Zgłoszenia kandydatów należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.

 1. Na podstawie § 19 w związku z § 13 ust. 7 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 80/2021/VII z 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów:
 • w rejonie wyborczym Brzozów, w którym wybrano większą liczbę delegatów, niż przysługujących  mandatów w tym rejonie „ w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość głosów, kwalifikujących ich do ostatniego miejsca mandatowego przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów”.

      W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego rejonu Brzozów zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia ponownego głosowania. Po oddaniu głosu na 1 z 2 kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do       

      głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 • w rejonie wyborczym Lesko, w którym wybrano większą liczbę delegatów, niż przysługujących  mandatów w tym rejonie „ w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość głosów, kwalifikujących ich do ostatniego miejsca mandatowego przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów”.

      W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego rejonu Brzozów zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia ponownego głosowania. Po oddaniu głosu na 2 z 3 kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do

      głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 • w rejonie wyborczym Lubaczów, w którym wybrano większą liczbę delegatów, niż przysługujących mandatów w tym rejonie „ w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość głosów, kwalifikujących ich do ostatniego miejsca mandatowego przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów”.

      W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego rejonu Lubaczów zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia ponownego głosowania. Po oddaniu głosu na 1 z 3 kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do

      głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 1. Na podstawie § 19 w związku z § 13 ust. 5 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 80/2021/VII z 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów:
 • w rejonach wyborczych: Dębica, Jarosław, Jasło, Rzeszów Grodzki „w przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wyborczym nie uczestniczy połowa jej członków, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala 2-gi ostateczny termin zebrania wyborczego”.

W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego w rejonie: Dębica, Jarosław, Jasło, Rzeszów Grodzki zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia 2-giego ostatecznego terminu głosowania.

      Po oddaniu głosu na kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że w związku z realizacją czynności wymienionych w punktach 1, 2 i 3 niniejszego Komunikatu, zmierzającymi do wyboru delgatów na Zjazd Okręgowy Naszej Izby listy delegatów z tych rejonów zostaną zaktualizowane po zakończeniu procedury wyborów.

 


 

 

 

 

      KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

 

Lista delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wybranych w wyborach korespondencyjnych - lista

 


 

 

 

      APEL RADY PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

 

Szanowni Państwo

Lekarze Weterynarii

Członkowie Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Przemyślu

 

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o odesłanie w terminie do dnia 17 września 2021 r. kopert zwrotnych z kartami do głosowania na kandydatów zgłoszonych w poszczególnych rejonach wyborczych, aby uzyskać wymagane Regulaminem Wyborów kworum. Przesłanie koperty bez zaznaczonego na liście kandydata (jeśli dany członek rejonu wyborczego nie popiera żadnego z nich) jest również głosem liczonym do kworum. Przypominamy, że jeżeli w wyżej wskazanym terminie w danym rejonie wyborczym, w wyborach delegatów na Zjazd Okręgowy PIL-W, weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu, ustalony zostanie drugi, ostateczny termin wyborów z zachowaniem i powtórzeniem pełnej procedury. 

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 


KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła UCHWAŁĘ NR 491/V/09/2021 Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  w Przemyślu z dnia 02 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 477/V/06/2021 z dnia 11.06.2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów w trybie korespondencyjnym na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej <tekst>

 


    KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                     w sprawie II etapu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Podkarpackiej Izby Lekrsko-Weterynaryjnej plik

 

Aktualnie rozpoczynamy II etap wyborów tj. wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii.

Głosować można wyłącznie korespondencyjnie poprzez:

 • przesłanie listu za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub
 • przekazanie listu do Okręgowej Komisji Wyborczej tj. do siedziby Biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 7a.

Do każdego lekarza weterynarii przypisanego do rejonu, w którym odbędą się wybory została wysłana koperta z następującą zawartością:

 1. Instrukcja dotycząca głosowania korespondencyjnego w wyborach na delegatów na Okręgowy Zjazd lekarzy weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej plik
 2. Karta do głosowania z zamieszczonymi w porządku alfabetycznymi kandydatami z danego rejonu
 3. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 
 4. Koperta zwrotna, zewnętrzna, umożliwiająca nieodpłatne przesłanie oświadczenia i koperty z kartą do głosowania,
 5. Koperta do umieszczenia w niej wyłącznie karty do głosowania.

 

OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRZESYŁKI DO KOMISJI WYBORCZEJ MIJA W DNIU 3 WRZEŚNIA 2021 R. 

Po tej dacie przesyłki uznaje się za niedoręczone.


    KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                     w sprawie zakończenia I etapu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r.

 

Informujemy, że został zakończony I etap wyborów w formie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii naszej Izby.

Ostateczna lista zgłoszonych i przyjętych kandydatów: pobierz plik

II etap wyborów odbędzie się w tych rejonach wyborczych, w których w I etapie zgłoszono do Okręgowej Komisji Wyborczej przynajmniej 1 kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W następujących rejonach wyborczych nie zgłoszono ani jednego kandydata: 

 • nr 7 - Krosno (ziemski)
 • nr 11 - Łańcut
 • nr 12 - Mielec
 • nr 16 - Przemyśl (ziemski)
 • nr 19 - Rzeszów (ziemski)

 


 KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                     w sprawie wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Wyborczy Naszej Izby

Przemyśl, dnia 18.06. 2021 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza

Podkarpackiej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu

Szanowny

Lekarz Weterynarii

Członek Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu

 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej  w Przemyślu informuje, iż na podstawie uchwały nr 477/V/06/2021 z dnia 11.06.2021 r., w związku z panującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemią COVID-19, wybory delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu zostaną przeprowadzone w trybie korespondencyjnym.

 

W celu zgłoszenia kandydata na delegata należy wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA DELEGATA oraz odesłać go do dnia 16 lipca 2021 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Izby).

 

Przesłanie zgłoszenia może nastąpić:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, nieodpłatnie, przy wykorzystaniu załączonej koperty,
 • poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy poilw@republika.pl
 • składając dokumenty bezpośrednio w biurze Izby: ul. Lwowska 7a, 37-700 Przemyśl (w godz. 8-14)

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię kandydata,
 2. numer prawa wykonywania zawodu,
 3. oznaczenie rejonu wyborczego,
 4. nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – jeżeli zgłaszający ma możliwość uzyskania takiego oświadczenia. W przypadku osobistego zgłoszenia swojej kandydatury oświadczenie nie jest wymagane.

 

Termin ustalania list kandydatów został wyznaczony na dzień 30 lipca 2021r.

 

Pouczenie:

 • Bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, nie będą uwzględniane zgłoszenia kandydatur, które do dnia 16 lipca 2021 roku nie wpłyną do Biura Izby.
 • Braki formalne zgłoszeń muszą zostać uzupełnione niezwłocznie.                     
  Nieuzupełnienie braków formalnych zgłoszeń może skutkować ich odrzuceniem.

 

 

Wszelkie informacje, dokumenty oraz formularze dotyczące Wyborów Korespondencyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej www.poilw.com.pl  w zakładce „Aktualności/Ogłoszenia”.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata
 2. Koperta zwrotna
 3. Lista lekarzy weterynarii

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SAMORZĄDU LEKARZY WETERYNARII - 2021 ROK

 

 KOMUNIKAT

              

dotyczący obowiązku powiadamiania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu

W imieniu Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominamy członkom Izby, że na mocy art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) lekarz weterynarii ma obowiązek powiadamiać okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o każdej zmianie danych m. in. w zakresie miejsce zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Należyta realizacja powyższych obowiązków nabiera szczególnego znaczenia w związku z występującą obecnie koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 80/2021/VII z dnia 8 czerwca 2021 r.).

Zaniechanie powiadomienia okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Następstwem braku aktualnych danych może być brak umieszczenia nazwiska członka izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym.

Prezes Rady

Piotr Rucki


REJONY WYBORCZE

 

Na podsatwie Uchwały Nr 444/V/04/2021 Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 

utworzone zostały następujące rejony wyborcze w Podkarpackiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w celu wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii o poszczególnych numerach i zasięgu:

 1. BRZOZÓW
 2. DĘBICA
 3. JAROSŁAW
 4. JASŁO
 5. KOLBUSZOWA
 6. KROSNO – GRODZKI
 7. KROSNO - ZIEMSKI
 8. LESKO
 9. LEŻAJSK
 10. LUBACZÓW
 11. ŁANCUT
 12. MIELEC
 13. NISKO
 14. PRZEWORSK
 15. PRZEMYŚL – GRODZKI
 16. PRZEMYSL - ZIEMSKI
 17. ROPCZYCE
 18. RZESZÓW - GRODZKI
 19. RZESZÓW - ZIEMSKI
 20. SANOK
 21. STALOWA WOLA
 22. STRZYŻÓW
 23. TARNOBRZEG - GRODZKI
 24. TARNOBRZEG – ZIEMSKI
 25. USTRZYKI DOLNE

 

W wymienionych powyżej rejonach wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stosuje się następujące kryteria:

1. Dokonuje się wyboru delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w proporcji 1 delegat na 5 lekarzy weterynarii.

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby lekarzy weterynarii należących do rejonu wyborczego przez liczbę delegatów ustaloną zgodnie z ust. 1, reszta dzielenia jest wyższa niż 4, zebranie lekarzy weterynarii rejonu wyborczego upoważnione jest do wyboru dodatkowego delegata.

3. Na liście lekarzy weterynarii rejonu wyborczego umieszcza się lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie tego rejonu, a w przypadku osób niewykonujących zawodu – zamieszkałych na jego terenie.

 

Za organizację oraz prawidłowe przeprowadzenie wyborów odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.