Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Przemyślu

Znalezione obrazy dla zapytania: COVID-19 FOTO

KOMUNIKAT

dotyczacy funkcjonowania Biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych

oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 16/6768500 oraz e-mailową poilw@republika.pl

 

Jednocześnie informuję, że od 30 marca 2020 r. do odwołania, Biuro PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ czynne będzie od poniedziałku do piątku od 8.00- 12.00.

Paszporty będą wysyłane jak dotychczas w środy i piątki.

Prezes

Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z/s w Przemyślu

 


Informacja

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że Podkarpacka Izba Lekarsko - Weterynaryjna nie posiada informacji o objęciu szczepieniami przeciwko Covid-19 wszystkich lekarzy weterynarii zatrudnionych w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w Inspekcji Weterynaryjnej.

Wyjątkiem są lekarze weterynarii wykonujący czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby, którzy zostali uwzględnieniu w grupie „0”, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 8 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512). 

Interpretacja powyższego przepisu pozostaje w wyłącznej gestii podmiotu szczepiącego przeciwko COVID-19.

O zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.


SEJM WS. KORESPONDENCJI DOT. SZCZEPIEŃ NA COVID-19

trzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Sejmu na pisma wystosowane w sprawie uwzględnienia lekarzy weterynarii w Narodowym Programie Szczepień na Covid-19.

pismo Sejm


PISMO WS. SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierował do Ministra Zdrowia kolejne pismo z prośbą o potraktowania lekarzy weterynarii jako grupy priorytetowej i jak najwcześniejsze zaszczepienia na COVID-19.

pismo do MZ


NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

W ramach konsultacji społecznych dotyczących Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19, Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej zwrócił się z prośbą o uwzględnienie lekarzy weterynarii w… więcej


APEL DO PREMIERA

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosowało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Apel o uwzględnienie trudnej sytuacji kadrowej i finansowej Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych pracach nad rozporządzeniem określającym rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w podmiotach wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Apel do Premiera RP                 pismo przewodnie


ODPOWIEDŹ GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE COVID-19

Główny Lekarza Weterynarii Bogdan Konopka przesłał pismo będące częściową odpowiedzią na postulaty KIL-W związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom weterynarii podczas epidemii COVID-19. 

pismo GLW

pismo KIL-W 


 

KRAJOWA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

przedstawia STANOWISKO PREZYDIUM KRL-W W SPRAWIE TZW. TELEMEDYCYNY

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku, że, co do zasady, w aktualnym stanie prawnym nie dopuszczalne jest świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu.

Pełna treść stanowiska. 


Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dostępnej w ramach pakietu ustaw tzw. „tarczy antykryzysowej” znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:

 A)   https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 B)    https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

 C)   https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 D)   https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 Poniżej prezentujemy wybrane elementy pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” które mogą okazać się szczególnie pomocne.

  1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  1. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).
  1. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
  1. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Szczegóły oraz informacje dotyczące sposobu ubiegania się o powyższą pomoc (pkt. 1–4) dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod linkiem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-ntykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

  1. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

           

-       Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dofinansowanie przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (okres ten może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów).

-       Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

-       Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

a) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

b) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

c) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

-       Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa na wstępie, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

-       Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Wniosek ma zawierać oświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o:

a) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości o której mowa wyżej w związku z wystąpieniem COVID-19;

b) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;     

c) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

d) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;

e) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

f) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

g) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

-       Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

  1.  Możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

-       Zasady są analogiczne do tych opisanych w pkt 5, przy czym tym razem pomoc jest skierowana do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (niezatrudniającą pracowników). Siłą rzeczy różni się kwota pomocy, w tym wypadku wygląda ona następująco:

a) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

b ) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

c) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

-       Wypłacane w oparciu o umowę zawartą ze starostą, przez okres nie więcej niż trzech miesięcy (okres ten może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów). Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

-       Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Wniosek ma zawierać oświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o:

a) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości o której mowa wyżej w związku z wystąpieniem COVID-19;

b) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

c) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

d) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

e) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

-       Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

  1. Możliwość ubiegania się przez mikroprzedsiębiorców o pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

-       Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Udzielana na podstawie umowy zawartej ze starostą w oparciu o wniosek składany do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tego urzędu.

-       Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł, oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

-       Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (okres spłaty może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów).

-       Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia (oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karanej za składanie fałszywych oświadczeń).

  1. Możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o wsparcie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

-       Uprawniony jest każdy przedsiębiorca u którego:

1) wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o:

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub      

b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2) nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., – nie dotyczy to sytuacji , gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

3) nie występują  przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

4) zawarto porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

-       Wniosek składa się do wojewódzkiego urzędu pracy, pomoc przysługuje przez trzy miesiące od dnia złożenia wniosku (okres ten może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów).

-       Pomoc można otrzymać wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskano pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Dofinansowanie nie przysługuje również do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

-       Możliwa do uzyskania pomoc to dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym – w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia (maksymalna kwota dofinansowania to 1533,09 zł brutto) lub przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia za prace (maksymalna kwota dofinansowania to 2 452,27 zł brutto), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19. Kwoty dofinansowań uwzględniają składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%).

Szczegóły oraz informacje dotyczące sposobu ubiegania się o powyższą pomoc (pkt. 5–8), w tym wzory i formularze umów oraz wniosków o których mowa w pkt. 5–8 dostępne są na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia pod linkiem https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

  1. Wybrane kwestie podatkowe:

-       Możliwość wstecznego rozliczania straty z 2020 roku. Podatnicy którzy ponieśli w 2020 r. straty wynikające z epidemii COVID-19 mogą je odliczyć (nie więcej jednak niż kwotę 5 000 000 zł) od dochodu uzyskanego w 2019 r. Dotyczy to jednakże jedynie tych podatników, których przychody uzyskane w 2020 r. były niższe od tych uzyskanych w 2019 r. o co najmniej 50 %.

-       Przesunięto termin płatności pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 r. wynagrodzeń do 1 czerwca 2020 r.

-       Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19.

-       Przewidziano możliwość wprowadzenia przez rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości określonym przez radę gminy grupom przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Istnieje również możliwość przedłużenia przez rady gmin terminów płatności rat podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedsiębiorców o których mowa wyżej, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., jednakże nie dłużej niż do 30 września tego roku.

-       Możliwość dokonania odliczenia darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 przekazanych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wysokość odliczenia uzależniona jest od terminu jej przekazania:

a) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczyć można 200% wartości darowizny;

b) w maju 2020 r. – odliczyć można 150% wartości darowizny;

c) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczyć można 100% wartości darowizny.

  1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Istnieje możliwość złożenia u swojego pracodawcy oświadczenia o sprawowaniu opieki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możesz pobierać w przypadku opiekowania się:

a) osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,

b) chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,

c) dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

Szczegółowe informacje, w tym wzór oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod linkiem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095


ANKIETA DLA LEKARZY WETERYNARII W ZWIĄZKU Z COVID-19.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce zwracamy się z prośbą o przekazywanie do biur okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych informacji dotyczących negatywnych skutków epidemii COVID-19 w lecznictwie weterynaryjnym i innych działalnościach zawodowych lekarzy weterynarii.

ANKIETA

Na prośbę KIL-W, zamieszczamy powyżej ankietę dotyczącą aktualnej sytuacji Państwa ZLZ w sytuacji pandemii COVID-19. 

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2020 r. do biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na adres e-mail: poilw@republika.pl

 


                 

KOMUNIKAT

dotyczacy funkcjonowania Biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych

oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 16/6768500 oraz e-mailową poilw@republika.pl

 

Jednocześnie informuję, że od 30 marca 2020 r. do odwołania, Biuro PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ czynne będzie od poniedziałku do piątku od 8.00- 12.00.

Paszporty będą wysyłane jak dotychczas w środy i piątki.

 

Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

       

 


BEZPIECZEŃSTWO LEKARZY WETERYNARII W CZASACH EPIDEMII

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki z pismem w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom weterynarii wykonującym czynności z wyznaczenia oraz z prośbą o pilne zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej, w tym maski ochronne. 

pismo 

 


 

KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo,

z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


 

Znalezione obrazy dla zapytania: COVID-19 FOTO

Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w przypadku zwierząt domowych i gospodarskich należących do osób poddanych ograniczeniom w związku z COVID -19. 

pismo GLW w sprawie COVID_19

zalecenia dla osób objętych kwarantanną

koronawirus a zwierzęta


NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE !

KOMUNIKAT PRASOWY KRAJOWEJ IZBY LEKRASKO-WETERYNARYJNEJ – NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE

Informacje o masowym oddawaniu psów i innych zwierząt towarzyszących do eutanazji z powodu epidemii koronawirusa w Polsce to typowy fake news. Nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska w zakładach leczniczych dla zwierząt. Jednocześnie zapewniamy, że zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt właściciele zwierząt mogą być spokojni – ich podopieczni nie przenoszą koronawirusa.   

Przez media społecznościowe w ostatnim czasie przetoczyły się informacje dotyczące rzekomo masowego przyprowadzenia psów do zakładów leczniczych dla zwierząt z prośbą o dokonanie eutanazji. Powodem miała być rozprzestrzeniająca się epidemia COVID-19. Z całą stanowczością zaprzeczamy tym informacjom. Od rana przeprowadziliśmy rozmowy z kilkudziesięcioma lecznicami dla zwierząt z całej Polski. Wielu właścicieli słyszało o tej plotce, ale nikt nie potwierdził, żeby takie sytuacje miały miejsce.  Również hurtownie leków weterynaryjnych nie odnotowały zwiększonego zapotrzebowania na środki używane do eutanazji zwierząt.

Jednocześnie przypominamy, że polskie prawo nie przewiduje przeprowadzenia eutanazji na życzenie. Zwierzę towarzyszące możemy poddać takiemu zabiegowi w ostateczności, gdy jego stan zdrowia jest bardzo zły, prowadzący do cierpienia przy braku możliwości jego wyleczenia lub poprawy komfortu życia. Prawo zezwala też na eutanazję zwierzęcia bardzo agresywnego zagrażającego ludziom. Każdy przypadek lekarz weterynarii rozpatruje indywidualnie.

Podkreślamy, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt nie ma obecnie dowodów, iż człowiek może się zarazić koronawirusem od zwierzęcia domowego. Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed innymi patogenami, które mogą się przenosić ze zwierząt domowych na ludzi. 

Naszym zdaniem w sytuacji kiedy właściciel zwierzęcia poddany jest przymusowej dwutygodniowej kwarantannie w związku podejrzeniem wystąpienia koronawirusa, obowiązki wyprowadzania psów na spacery powinny być elementem pomocy sąsiedzkiej lub pomocy ze strony towarzystw opieki nad zwierzętami. A taka pomoc jest całkowicie bezpieczna i nie grozi zakażeniem. Nie jest rozwiązaniem eutanazja lub porzucanie zwierząt.

https://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci/1423-nie-ma-eutanazji-na-zyczenie


INFORMACJE O KORONAWIRUSIE

W związku pojawieniem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, poniżej umieszczamy informację o najważniejszych zasadach ochrony przed wirusem, które nam lekarzom są dobrze znane. Jednocześnie prosimy o zachowanie rozsądku i dzielenie się niezbędną wiedzą z właścicielami zwierząt oraz klientami, by nie prowadzić do nieuzasadnionej paniki. Zamieszczone poniżej ulotki i informacje można umieścić w poczekalniach zakładów leczniczych dla zwierząt lub inspektoracie weterynarii.

Plakat ogólny.

Jak zpobiegać zakażeniu.

Dezynfekcja rąk.