Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Przemyślu

 KOMUNIKAT

                     WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD OKRĘGOWY 2021 R.

Obowiązek powiadamiania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu

W imieniu Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominamy członkom Izby, że na mocy art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) lekarz weterynarii ma obowiązek powiadamiać okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o każdej zmianie danych m. in. w zakresie miejsce zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Należyta realizacja powyższych obowiązków nabiera szczególnego znaczenia w związku z występującą obecnie koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 70/2021/VII z dnia 21 stycznia 2021 r.).

Zaniechanie powiadomienia okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Następstwem braku aktualnych danych może być brak umieszczenia nazwiska członka izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym.

Prezes Rady

Piotr Rucki


Informacja

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że Podkarpacka Izba Lekarsko - Weterynaryjna nie posiada informacji o objęciu szczepieniami przeciwko Covid-19 wszystkich lekarzy weterynarii zatrudnionych w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w Inspekcji Weterynaryjnej.

Wyjątkiem są lekarze weterynarii wykonujący czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby, którzy zostali uwzględnieniu w grupie „0”, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 8 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512). 

Interpretacja powyższego przepisu pozostaje w wyłącznej gestii podmiotu szczepiącego przeciwko COVID-19.

O zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.


 KOMUNIKAT

 

Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. (piątek). 
Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które mają być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy dostarczyć do Biura Izby w nieprzekarczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 r. (poczta, poczta elektorniczna).
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 446) zwołane posiadzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w trybie zdalnym.
Dokumenty złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Rady.

Uwaga przedsiębiorcy! BDO! | Uwaga przedsiębiorcy! BDO! - Gmina Kościelisko

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Przypominamy o zbliżającym się upływie terminu składania sprawozdań w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).


HERPESWIRUS KONI EHV-1

Główny Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka w związku z aktualną sytuacją epizootycznej dotyczącej zakażenia herpeswirusem koni (EHV-1) w Europie, zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszystkich potwierdzonych przypadków zakażeń EHV-1 do powiatowych lekarzy weterynarii.

pismo GIW


TELAZJOZA U BYDŁA

W związku ze wzrastającą liczbą przypadków telazjozy u żubrów, Główny Lekarz Weterynarii kieruje do lekarzy weterynarii wolnej praktyki prośbę, aby podczas praktyki lekarsko-weterynaryjnej zwracali szczególną uwagę na objawy mogące nasuwać podejrzenie telazjozy u bydła.

pismo GLW


 

wstążkaZmarł Pan Doktor Zbigniew Oleś - nekrolog (25.02.2021 r.)

 

                                                         Z głębokim żalem informujemy,

że 25 lutego 2021 roku

odszedł od nas na zawsze

                                                                                          Śp.

lek. wet. Zbigniew Oleś

                   

Były Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ropczycach

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

2 marca 2021 roku o godzinie 1400

w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Potockich 17 w Sędziszowie Małopolskim

.

 

                                                                                                                                  Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

                                                                                                                                                            wraz ze Współpracownikami

 


Brexit gorszy niż koronawirus | ANGLIA.today

PODRÓŻOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI DO WIELKIEJ BRYTANII

Zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących podróżnym z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

pismo GLW


wstążka      kondolencje                                  Panu lek. wet. Mariuszowi Golcowi

Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca

 

                                                                                                                     składają

Prezes, Rada oraz Pracownice

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej