Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Przemyślu

 BADANIE ROLI ZAWODU LEKARZA WETERYNARII W EUROPIE

Uprzejmie informujemy, że Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) rozpoczyna drugie badanie dotyczące roli Zawodu Lekarza Weterynarii w Europie. Pierwsze badanie odbyło się w 2015 roku i wzięło w nim udział ponad 13.000 lekarzy weterynarii z całej Europy – w tym również z Polski. Z raportem z tego badania można zapoznać się korzystając z poniższego linku:

http://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/FVE-Survey-ALL-280416_AMENDED-April-2016.pdf

Zapraszam do wzięcia udziału w nowej edycji badania roli Zawodu Lekarza Weterynarii w Europie. Badanie zajmie około 10–15 minut i będzie dotyczyło obecnej sytuacji i roli zawodu lekarza weterynarii w naszym kraju. Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie, a następnie wznowić korzystając z automatycznie wygenerowanego indywidualnego linku.

Aby rozpocząć badanie, proszę kliknąć na poniższy link:

https://ww2.online-encuesta.com/respondent/esnst/9cc62038-df3b-4117-bbf4-dbcf7d4cb66c/

Film reklmowy: http://goo.gl/aF4b1r


 Podobny obraz

Uwaga: w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek)

Biuro Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.


wstążka     Zmarł lek. wet. Bogusław Sobolewski - nekrolog 


Informacja w sprawie czasopisma Znalezione obrazy dla zapytania życie weterynaryjne


!! Ważna informacja !!

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Lekarze Weterynarii Członkowie Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna, zobowiązana Uchwałą Nr 28/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 września 2018 roku w sprawie prowadzenia rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej oraz przekazywania danych z tych rejestrów do Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, informuje:

 •   o obowiązku członków Izby dotyczącym aktualizacji danych, w szczególności danych dot.  miejsc pracy lekarzy weterynarii.

Prosimy wszystkich lekarzy weterynarii Naszj Izby, w tym lekarzy będących podmiotami prowadzącymi zakłady lecznicze dla zwierząt, których dane w Wetsystems są nieaktualne, o niezwłoczne złożenie wniosków z aktualnymi danymi.

W przypadku zmian dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt, należy złożyć "Wniosek o wpis zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt"  wraz ze stosowną opłatą.  

Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w zakładce: Pliki do pobrania / Wzory dokumentów

Uchwała Nr 28/2018/VII          załącznik do Uchwały Nr 28/2018/VII


!! Ważna informacja !!

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 31/2018/VII z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt          >>uchwała<<


OGÓLNOPOLSKI KARNAWAŁOWY BAL LEKARZY WETERYNARII W WIELICZCE - zaproszenie


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, Ukraina

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska

mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej

Termin konferencji: 30.11.2018 – 01.12.2018

Miejsce konferencji: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im S.Z. Grzyckiego we Lwowie, ul. Piekarska 50

PROGRAM KONFERENCJI w dziale: "Szkolenia, konferencje, sympozja"


OFERTA PRACY DLA LEKARZA WETERYNARII - szczegóły ogłoszenia w dziale: "Praca dla lekarzy weterynarii"


Szanowni Państwo

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 30/2018/VII w sprawie ogłoszenia konkursu na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”. Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.  Uchwała   załącznik


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna - "Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych" - Kołobrzeg 20-21 października 2018 r.                            

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Farmaceutyczną w Kołobrzegu pod nazwą „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych” organizowaną we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIWet PIB w Puławach, URPLWMiPB oraz Zachodniopomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

więcej informacji w dziale: "Szkolenia, konferencje, sympozja"


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu zapraszają na  II Konferencję Naukową „ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA  ZMIAN”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 r.

więcej informacji w dziale: "Szkolenia, konferencje, sympozja"


INFORMACJA OZZPIW       >>informacja<<

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zaprasza do wzięcia udziału w manifestacji, organizowanej 22.09.2018 r. w Warszawie przez OPZZ.     Celem marszu będzie wyrażenie sprzeciwu wobec niskich zarobków pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Aktualnie informacje umieszczane są na stronie internetowej www.ozzpiw.pl   

oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ozzpiw/ .

             


WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ODPADÓW !!!!!!

                 KOMUNIKAT nr 3

Informujemy, że w dniu 21 sierpnia b.r. Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna z/s w Przemyślu otrzymała informację przekazaną przez Oddział Gospodarki Odpadami, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, że wszyscy lekarze weterynarii, którzy przesłali dokumenty (oświadczenie i wniosek) o wpis do Rejestru BDO wedlug wzorów uprzednio zamieszczonych na stronie Naszej Izby proszeni są o przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego wypełnionej i podpisanej trzeciej strony załączonego do Komunikatu nr 3 aktualnego wniosku.

                                         aktualny wniosek BDO - wzór                                  

 

wypełniony dokument należy przesłać na adres:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów


Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu.

Posiedzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 29 sierpnia b.r.                                                          Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które powinny być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy składać w Biurze Izby w terminie do 22 sierpnia 2018 r.


WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ODPADÓW 

KOMUNIKAT nr 2

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 922 z póź. zm.) o odpadach, a dokładnie brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e tej ustawy, przypominamy, że podmioty prowadząe zakłdy lecznicze dla zwierząt, będące wytwócami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązane do złożenia, w terminie do 24 lipca 2018 r., wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (jest to integralna część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)), prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze wzglęu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

W celu dokonania prawidłwej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis (co do zasady należy wypełnić Dział: I i XII) formularza rejestrowego oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbęnych do wpisu do rejestru i oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenia te są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W dniu dzisiejszym - 6 lipca 2018 r. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wzory dokumentów (wersja edytowalna), które mogą być wykorzystane w procesie rejestracji. 

Czynności związane z powyższym obowiązkiem rejestracyjnym nie podlegają opłcie rejestrowej.

                                                   wniosek - wzór                                                          oświadczenie - wzór

 

wypełnione dokumenty należy przesłać na adres:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 


UWAGA ZLZ!!! WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ODPADÓW 

Przypominamy, że zakłady lecznicze dla zwierząt będące wytwórcami odpadów są zobowiązane do 24 lipca 2018 r. do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez marszałka województwa.

W załączniku szczegółowy komunikat oraz wniosek.  


Wzory dokumentów przydatnych w zlz-tach w związku z RODO                                                                           

Materiały zostały opracowane przez Biuro Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, mogą okazać się pomocne dla lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt w związku z obowiązujacym stanem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych.                                                                                                                                             

Przełanych materiałów nie można traktować jako obowiązujące wzory, a jedynie jako pomoc przy wypracowaniu własnych rozwiązań.

 


Informacja w sprawie świadczenia usług weterynaryjnych przez zakłady lecznicze dla zwierząt  >>plik<<


wstążka Zmarł lek. wet. Józef Pelczar - nekrolog 


wstążka Zmarła Koleżanka Anna Kusal - nekrolog


wstążka Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Kostro - nekrolog


 


Uzupełnienie stenogramu z Puław

Szanowni Państwo. W oficjalnym stenogramie (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyny.xsp?view=2&komisja=RRW) z posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 18.04.2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, nie znalazły się wypowiedzi Jacka Łukaszewicza Prezesa KRL-W nt. sytuacji kadrowo-finansowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz odnoszące się do słów prof. dr hab. Krzysztof Niemczuka, który skrytykował pracę lekarzy weterynarii pobierających w terenie próbki krwi w kierunku ASF. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią Prezesa J. Łukaszewicza.

Wypowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza


XXVI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LEKARZY WETERYNARII ORAZ SŁUŻB WETERYNARYJNYCH

        Coroczna weterynaryjna pielgrzymka na Jasną Górę, już XXVI, odbędzie się 10.06.2018r. (druga niedziela czerwca)

        Plan pielgrzymki:

12.00 - Uroczysta Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

13.15 - Spotkanie i Konferencja w Kaplicy św. Józefa

15.00 - Droga Krzyżowa po Wałach Jasnogórskich


RODO - zasady ochrony danych osobowych wprowadzane od dnia 25 maja 2018 r.  >>plik<<


INFORMACJA

W dniu 4 maja 2018 r. (piątek) Biuro Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.


CHOROBY NOWOTWOROWE MAŁYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE KLINICZNEJ                                           Rzeszów 10 czerwca 2018 r.  OGŁOSZENIE


Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha - Wrocław 19 maja 2018 r.     regulamin


ZJAZD SPRAWOZDAWCZY PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ   >>program<<

 


 

Zasady ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO   >>plik<<


AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD LISTEM OTWARTYM  PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ


List otwarty pracowników Inspekcji Weterynaryjnej


1% podatku dla Fundacji Lekarzy Weterynarii "SENIOR"


SYTUACJE KRYZYSOWE W BIOASEKURACJI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO  -  VETFORUM 2018


SPECJALIZACJA: CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH


XI Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza lekarzy weterynarii zainteresowanych uczestnictwem w przygotowywanej kampanii wizerunkowej zawodu lekarza weterynarii, której celem jest zwiększenie prestiżu i znaczenia społecznego zawodu


Życzenia Bożonarodzeniowe


Zaproszenie na II Sympozjum Naukowego ZDROWE ZWIERZĘTA - ZDROWA ŻYWNOŚĆ, 9-10 marca 2017 r. Poznań


Ogłoszenie o naborze na studia specjalizacyjne w dziedzinie „Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych” (specjalizacja ta w najbliższej przyszłości będzie się nazywała „Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących”)


Zaproszenie na III Forum Pszczelarskie "Stalowa pszczoła nie istnieje" w Stalowej Woli

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na stanowiska Inspektora weterynaryjnego (termin składania dokumentów - 12.09.2016 r.):

1. Inspektor d/s bezpieczeństwa żywności

2. Inspektor d/s zdrowia i ochrony zwierząt (zastępstwo)


Zaproszenie na III Forum Pszczelarskie "Stalowa Pszczoła Nie Istnieje" w Stalowej Woli 16.09.2016 r.

 

 


II BIAŁOWIESKI ZJAZD LEKARZY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH, odbędzie w dniach 1-2 października 2016 roku w Białowieży


Apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie


Konferencja "Choroby przewodu pokarmowego małych zwierząt


 

Zaproszenie na XXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Lekarzy Weterynarii oraz Służb Weterynaryjnych, która odbędzie się 12.06.2016


 

Sytuacja lekarzy weterynarii – informacje w TVP

Wywiad z przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Głównym tematem są wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej (od 00:03:00 do 00:05:25).

link do wywiadu


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu -

- ogłoszenie o wolnym stanowisku do nadzoru nad ubojem w rzeźni na terenie powiatu Jarosław

 


 

Informacja dot. Seminarium Ultrasonograficznego

Seminaria Vetiss - Program                        Seminaria Vetiss - Warunki

 


III OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

LEKARZY WETERYNARII ZIEMI  ŚLĄSKIEJ

PRUDNIK OPEN 2016

odbędzie się  w dniach  25-26 czerwca 2016 na obiekcie  KORTY OSIR PRUDNIK

                      Info - prudnik open 2016


Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej zapraszają na:

III Dolnośląski Weterynaryjny Rajd Samochodowy

„Vet Off Road”

7 maja 2016 r. poligon Raków pod Wrocławiem

Zapraszamy załogi z całej Polski

Więcej bieżących informacji w załącznikach na www.dilwet.pl

Informacje                      Regulamin                          Formularz zgłoszeniowy     


 

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu serdecznie zapraszają lekarzy weterynarii na praktyczne szkolenie:

Ronienia bydła – diagnostyka i postępowanie w stadzie.

Pancytopenia cieląt – zagrożenie znowu aktualne.

Część praktyczna obejmuje sekcję cieląt, którą przeprowadzi wykładowca w nowej sali sekcyjnej ZHW w Opolu.

Szkolenie poprowadzi dr n. wet. Michał Bednarski z UP we Wrocławiu, znany w Polsce patolog specjalizujący się w chorobach bydła.

Data szkolenia: 23 kwietnia 2016r. (sobota), godz. 11:00.

Miejsce: ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, mała sala w gmachu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający zdobycie 25 pkt edukacyjnych. Szkolenie jest bezpłatne dla członków Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej natomiast dla członków innych Izb wynosi 50 zł. Szkolenie potrwa około 3 godz. W przerwie szkoleń zapewniamy catering. Telefoniczne zgłoszenia do 15 kwietnia 2016r. przyjmuje biuro Naszej Izby, tel. 77 457 48 13.

 


Śląska  Izba  Lekarsko-Weterynaryjna, jako współorganizator imprezy, w imieniu swoim, Słowackiej Izby Weterynaryjnej, Czeskiej Izby Weterynaryjnej, KIL-W, Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, Czech i Słowacji  zaprasza lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na X Międzynarodową Konferencję Naukową oraz X Mistrzostwa w  Narciarstwie  Alpejskim o Puchar Euroregionu Beskidy do Dolnego Kubina (Słowacja).

Konferencja odbędzie się 12.02.2016 r. (piątek), początek o godz. 14.00 w hotelu Park w Dolnym Kubinie, zawody narciarskie odbędą się w dniu następnym 13.02.2016r. na Kubińskiej Holi.

Program konferencji i zawodów narciarskich


Pismo GLW dotyczące zgłszania chorób zakaźnych zwierząt

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii do wojewódzkich lekarzy weterynarii z dn. 13 listopada 2015 r., sygn. GIWz-401-2/2015(5) (1.94 MB) w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy stwierdzaniu i raportowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

Załącznikiem do pisma jest tabela zawierająca definicje przypadków przedmiotowych chorób, opracowana przez Głównego Lekarza Weterynarii we współpracy z ekspertami Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w celu ułatwienia i ujednolicenia postępowania powiatowych lekarzy weterynarii. (28.44 kB)


Ważne !!!

W związku z Uchwałą KRL-W Nr 56/2015/VI z dnia 29.09.2015 r. zwracamy się z prośbą do wszystkich lekarzy uprawnionych do wystawiania paszportów o podanie do dnia 15.12.2015 aktualnych adresów meilowych (potwierdzenie ważności obecnych)


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu serdecznie zapraszają na I Sympozjum Naukowe „Zdrowe Zwierzęta, Zdrowa Żywność” w dniach 9 I 10 marca 2016 R. w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Dojazd 11


Dolnośląska Izba Lekarsko – Weterynaryjna zaprasza lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na X Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Program

Regulamin Mistrzostw

 


Porozumienie Wielkopolskie - Akcja protestacyjna lekarzy weterynarii

                        

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
  z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim
 • Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

CELE I ZADANIA POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO

 • Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;
 • Prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;
 • W przypadku braku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

 


KOMUNIKAT

dotyczący zmiany wynagrodzenia za wystawienie paszportu dla zwierząt towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 października 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym ustalające opłatę za wystawienie paszportu dla zwierząt towarzyszących na kwotę 100,00 PLN. Z tego  70 zł stanowi wynagrodzenie lekarza weterynarii, 30 zł - koszty zaopatrzenia w druki paszportów.

Pełny tekst rozporządzenia.


Zaproszenie na zjazd absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - rocznik 2004 oraz 2005


Zaproszenie na szkolenie organizowane pod patronatem Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: „JAK POSTĘPOWAĆ Z PACJENTEM ONKOLOGICZNYM”


Zaproszenie na Kongres Rozrodu Małych Zwierząt, organizowany przez Katedrę Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 17-18 października 2015 r.

Program Kongresu


 

Opolska Izba Lekarsko Weterynaryjna zaprasza na imprezy sportowe:

 

- maraton górski

- II edycję Turnieju Tenisa Ziemnego Lekarzy Weterynarii Ziemi Śląskiej Prudnik Open 2015


Zaproszenie do udziału w Konferencji „Kampylobakteriozy – stan obecny i perspektywy zmian” (22.09.2015 r. – OLSZTYN)

Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie


Praca dla lekarza weterynarii


Informacja dotycząca sprawozdawczości z gospodarowania odpadami (odpady weterynaryjne)

Koleżanki i Koledzy

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia sprawozdań z gospodarowania odpadami informuję, że zgodnie z przepisem art. 237 ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (nowa ustawa) – sprawozdania z gospodarowania odpadami za 2014r., prowadzący zakłady lecznicze dla zwierząt, jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych, są zobowiązani złożyć Marszałkowi Woj. Podkarpackiego w terminie do dnia 15 marca 2015r. Obowiązuje dotychczasowa „papierowa” forma tych sprawozdań. (wzór sprawozdania)

Jest to ostatni rok składania informacji w dotychczasowej formie. Jak wynika z przepisów w/w ustawy – sprawozdanie za kolejne lata będzie trzeba składać w formie elektronicznej, do internetowej bazy danych.


Jubileusz 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu


Zaproszenie na XVIII MIĘDZYNARODOWĄ SESJĘ NAUKOWĄ

poświęcona pamięci prof. dr hab. Edwarda Malinowskiego

p.t.

„Choroby gruczołu mlekowego bydła – nowe wyzwania”

18 - 20 czerwca 2015r.  

w Teatrze Zdrojowym, Polanica Zdrój


Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza do udziału w I Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Squash-u.

Turniej odbędzie się 21 marca 2015 roku we Wrocławiu.


Pomoc dla Kol. Ewy Czernickiej

Zwracamy się z prośbą o przekazanie, podobnie jak w ubiegłym roku, w miarę Państwa możliwości, 1 % rocznego rozliczenia podatkowego za 2014 rok, co pozwoli na dalszą rehabilitację jak i dalsze leczenie Naszej Koleżanki.

 

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Status Organizacji Pożytku Publicznego nr 0000221146

38 – 400 Krosno ul. Staszica 6

Nr Konta: 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169

Bank Śląski o/Krosno

Z dopiskiem „dla Ewy Czernickiej”.


Apel o pomoc dla Lenki (Zachodniopomorska Izba Lek. Wet.)


1% na rzecz Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior"  

Fundacja Lekarzy Weterynarii „Senior”, której celem jest niesienie pomocy materialnej potrzebującym jej lekarzom weterynarii i ich rodzinom uzyskała status organizacji pożytku  publicznego.


Możliwym jest zatem przekazanie na rzecz Fundacji kwoty wynikającej z wyliczenia 1% podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym za 2013 r.

W celu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym za rok 2013 należy podać następujące dane:

Fundacja Lekarzy Weterynarii „Senior”
Numer KRS - 0000278939

Nr konta Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”:

68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

PKO BP S.A. XV Oddz. Centrum Warszawa  

 

Dzięki ofiarodawcom w przyszłym roku możliwe będzie udzielenie pomocy wielu lekarzom weterynarii, którym jest ona niezbędna w trudnych sytuacjach życiowych.


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące prowadzenia książki leczenia zwierząt w zakresie identyfikacji leczonych zwierząt


Informacja o szkoleniu z zakresu chirurgii miękkiej i twardej małych zwierząt


Apel o pomoc dla Kol. Agaty Porzuczek


PILNE – uzupełnienie informacji dla lekarzy wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących


Wniosek o wpisanie do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia 576/2013


Informacja dotycząca zmiany wzoru paszportu dla zwierząt towarzyszących

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

lekarze weterynarii wystawiający paszporty dla zwierząt towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 grudnia 2014 r. uchylone zostaje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 998/2003 z dnia 26.05.2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.).

Powyższe rozporządzenie zostaje zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. (387.6 kB) w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które określa zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących na terenie Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z art. 43 i 44 tego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 28 grudnia 2014 r. zachowują ważność. Dokumenty identyfikacyjne dla zwierząt towarzyszących wydane po tej dacie, według dotychczasowego wzoru będą nieważne.

Od dnia 29 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących.

Nowe druki paszportów będą dostępne po 10 grudnia 2014 roku.

Sposób wypełniania nowego paszportu reguluje Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. (184.36 kB) w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.

W związku z powyższym prosimy aby obecnie w biurze PIL-W zamawiać taką ilość druków paszportów wg obecnie obowiązującego wzoru, jaka faktycznie może zostać wykorzystana do 28 grudnia włącznie. Izba nie zwraca kosztów za niewykorzystane „stare” druki paszportów, które będą anulowane.

Więcej szczegółów na stronie KIL-W


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie) poszukuje lekarzy weterynarii do wyznaczenia w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa (rzeźnia bydła), z możliwością wyznaczenia do innych czynności. Istnieje możliwość  taniego zakwaterowania z tanim wyżywieniem bezpośrednio przy Inspektoracie Weterynarii w Pyrzycach.


Ś. P. lek. wet. Andrzej Modest Grądzki - Nekrolog


Apel o pomoc dla lek.wet. Marzeny Łygas


Przypomnienie o niektórych zasadach obowiązujących przy wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących


Informacja o ogólnopolskiej konferencji "Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych jako gwarancja zdrowia publicznego" (4-5.X.2014, Marine Hotel w Kołobrzegu)

(termin zgłoszeń wydłużony do końca sierpnia 2014)

Zaproszenie                                      program konferencji


SGGW - informacja o naborze na II edycję Studiów Specjalizacyjnych Choroby Zwierząt Nieudomowionych

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4644
Treść wprowadził(a): Rucki Piotr, 2018-12-07 17:02:06
Treść wytworzył(a): Adam Ciemierkiewicz, 2012-05-23 14:45:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-12-07 17:01:41